ภาคเหนือ
** หากการลงรายละเอียดชื่อและเบอร์โทรสร้างความรำคาญหรือความผิดพลาด หรือไม่เหมาะสมประการใด สามารถแจ้งผู้เขียนให้ลบได้ทางอีเมล fireonmarch@gmail.com ครับ โดยเจตนาแล้วไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นครับ ก็หวังเพียงแต่จะให้ข้อมูลเพื่อนๆ ที่มีปัญหาหรือคำถามที่ต้องการปรึกษากับ ธกส **
สำนักงาน ธกส จังหวัดเชียงราย
ธนาคาร ธกส สาขาเชียงราย (ผจข. นายปัญญา ศิริปุณย์) โทร (053) 712003, 600118
ธนาคาร ธกส สาขาพาน (ผจข. นายธนวิทย์ อนุสถิตวัฒนา) โทร (053) 658728, 721212
ธนาคาร ธกส สาขาแม่สรวย (ผจข. นสยกัญจน์ วนสัณฑ์วงกต) โทร (053) 786072, 081-9613980
ธนาคาร ธกส สาขาแม่จัน (ผจข. นางณิชากร พิมยศ) โทร (053) 771777, 771847
ธนาคาร ธกส สาขาเชียงแสน (ผจข. นายสำเริง เกิดศิริ) โทร (053) 650725, 777100
ธนาคาร ธกส สาขาวาวี (ผจข. นายจุมพล เขียวพร้อม) โทร (053) 918084
ธนาคาร ธกส สาขาแม่สาย (ผจข. นายสมศักดิ์ แปงการิยา) (053) 731748, 733534
ธนาคาร ธกส สาขาเวียงชัย (ผจข. นายประสงค์ สังวาลย์ทอง) (053) 663228, 769053
ธนาคาร ธกส สาขาเวียงป่าเป้า (ผจข. นายรณกฤต นวลประดิษฐ) โทร (053) 648836
ธนาคาร ธกส สาขาป่าแดด (ผจข. นายเสรีย์ นาคสุวรรณ์) โทร (053) 654400, 761042
ธนาคาร ธกส สาขาเทิง (ผจข. บรรพต ตัณฑศรี) โทร (053) 795388, 795490
ธนาคาร ธกส สาขาเชียงของ (ผจข. นายดุสิต เปลี่ยมวัฒนา) โทร (053) 791499, 791500
ธนาคาร ธกส สาขาพญาเม็งราย (ผจข. นางสุกัญญา เกิดศิริ) โทร (053) 799025, 959058
ธนาคาร ธกส สาขาขุนตาล (ผจข. อมราลักษณ์ อินทรีย์สังวรณ์) โทร (053) 657311, 657312
ธนาคาร ธกส สาขาปล้อง (ผจข. นายสุเนตร ใจหลัก) โทร (053) 954456, 954457
ธนาคาร ธกส สาขาเวียงแก่น (ผจข. นายเสรีย์ นาคสุวรรณ์) โทร (053) 608016, 608021

มีต่อ …..

Leave a Reply

เป็นเพื่อนกันบน Facebook
บทความกิจกรรมเกษตรและที่ดิน