Posts Tagged ‘ผักบุ้งจีน’จากการเกิดสถาวะน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก แม้แต่พื้นที่นาปลูกข้าว มีน้ำท่วมขังเป็นปริมาณมากและเป็นระยะเวลานานจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้าวที่ปลูก ดังนั้นหลังจากน้ำลดลงอยู่ในระดับปกติ จำเป็นต้องเข้าไปดูแลจัดการดินและพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ

กรณีที่ 1 สำหรับข้าวที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยและอยู่ในช่วงเจริญเติบโต
1. ระบายน้ำออกและควบคุมระดับน้ำให้เหลือประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร
2. ใส่ปุ๋ยให้ข้าวตามอัตรที่กำหนดเพื่อฟื้นสภาพต้นข้าว
3. ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำในอัตรส่วน 1 ต่อ 500 เพื่อบำรุงต้นข้าวหรือใส่ลงในน้ำด้วยอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ต่อครั้ง เมื่อข้าวมีอายุ 50 และ 60 วัน
4. เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยว

Picture-267

กรณีที่ 2 สำหรับข้าวที่ได้รับความเสียหายมากจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
1. ระบายน้ำออกแล้วปล่อยให้ดินแห้ง
2. ทำการไถกลบตอซังข้าว
3. เตรียมดินปลูกพืชอายุสั้น

พืชที่แนะนำ
1. ถั่วเหลือง โดยเฉพาะพันธุ์ สจ.4, สจ.5 (ใช้เมล็ด 10 – 13 กิโลกรัมต่อไร่) และเชียงใหม่ 60 (ใช้เมล็ดพันธุ์ 12 – 15 กิโลกรัมต่อไร่)
1.1 เริ่มต้นด้วยการตัดต่อซังข้าวหรือไถกลบ
1.2 นำเมล้ดพันธุ์ถั่วเหลืองคลุกเชื้อไรโซเบียมแล้วปลูกเป็นแถวโดยการใช้ไม้ปลายแหลมทำหลุมกว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ลึก 3 – 4 เซนติเมตร แล้วหยอดเมล็ดพันธุ์ 4 – 5 เมล็ดต่อหลุม
1.3 ใบสภาพนาและสภาพไร่ถ้าดินมีค่าความเป็นกรดด่างต่ำกว่า 5.5 ให้หว่านปูนขาวในอัตรา 100 – 200 กิโลกรัมต่อไร่
1.4 ระยะปลูกที่เหมาะสม 25 x 25 เซนติเมตร
1.5 เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 90 วัน
การใส่ปุ๋ยสำหรับถั่วเหลือง
ดินร่วนทรายซึ่งมีอินทรียวัตถุต่ำ ใส่ปุ๋ยสูตร 10-20-10 ในอัตรา 25 – 35 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 12-24-12 ในอัตรา20 – 30 กิโลกรัมต่อไร่

ดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว เป็นดินที่มีสีน้ำตาลให้ใส่ปุ๋ยสูตร 10-20-10 หรือ 12-24-12 ในอัตรา 20 – 30 กิโลกรัมต่อไร่

ดินเหนียวสีดำ ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 0-45-0 ในอัตรา 15 – 20 กิโลกรัมต่อไร่ โดยรองก้นหลุมหรือโรยเป็นแถวพร้อมปลูกหรือหลังปลูก 20 – 25 วัน
IMG_3419

2. ปลูกพืชอายุสั้น เช่น ผักคะน้า ถั่วฝักยาว ข้าวโพดฝักอ่อน ผักบุ้งจีน เป็นต้น
2.1 ปล่อยดินให้แห้งแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมดิน
2.2 ไถกลบตอซังแล้วใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่แล้วจึงคลุกเคล้ากับดิน
2.3 เตรียมดินละเอียดยกแปลงกว้าง 4 – 5 เมตรพร้อมทั้งชักร่องน้ำกว้าง 50 เซนติเมตร
2.4 ปลูกผักชนิดต่างๆ
2.5 ใส่ปุ๋ยตามตำแนะนำตามแต่เฉพาะพืช และฉีดพ่นหรือรดด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำเจือจาง 1 ต่อ 500 ส่วนทุก 15 วัน
*** ขอขอบคุณกลุ่มวิจัยและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวและนานอกเขตชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินเจ้าของบทความและความรู้ เห็นว่ามีประโยชน์เลยนำมาเผยแพร่ให้ได้รับความรู้ทั่วกัน หากไม่เหมาะสมประการใดสามารถแจ้งลบได้ครับและขอรับรองว่าบทความนี้ไม่ได้ถูกใช้ในเชิงการค้าแต่อย่างใด ***

เป็นเพื่อนกันบน Facebook
บทความกิจกรรมเกษตรและที่ดิน